Go to Brand POIR 3.3.3

Informujemy iż w roku 2017 ubiegać się będziemy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 z działania proeksportowego 3.3, poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand  POIR, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Wygoda, dnia 12-01-2017

Informujemy iż zakończona została procedura zapytania ofertowego z dnia 30.12.2016 r. w sprawie organizacji stoiska na targach Amberif 2017,  przeprowadzona w związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 z działania proeksportowego 3.3, poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand  POIR

Na wykonawcę usługi wybrano firmę Międzynarodowe Targi Gdańskie SA, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, która to firma uzyskała największą ilość punktów i złożyła najkorzystniejszą ofertę.

Marzena Staniszewska-Mysiara

właściciel

 

————————————————————————————————————————————————————-

Wygoda, dnia 30-12-2016

ZAPYTANIE OFERTOWE
(zasada rozeznania rynku)

FIRMA:
Wyłącznie podmioty czynnie prowadzących działalność gospodarczą

I. ZAMAWIAJĄCY:
Marzena Staniszewska-Mysiara ORIENT STYLE
Wygoda 2, 87-720 Ciechocinek
NIP 9710425587, REGON 871132804
Tel. 516074878
e-mail: orientstyle@wp.pl

II. TRYB ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego
(Zasada rozeznania rynku)

Kod CPV: 79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I JEGO OPIS:
1. Dotyczy: targi Amberif 03.2017, Gdańsk, Polska
2. Powierzchnia stoiska – 6 m2 stoisko szeregowe w Hali C (3m szerokość x 2 m głębokość)
3. Zabudowa stoiska – standardowa
4. obowiązkowy wpis do katalogu – ½ strony
5. Projekt musi uwzględniać proponowaną powierzchnię wystawienniczą. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do projektu na etapie realizacji zamówienia.
6. Opis zamówienia:
Stoisko szeregowe w Hali C (3m szerokość x 2 m głębokość). Zabudowa: ściana tylna szerokość 3 m, ściana boczna sąsiadująca szerokość 2 m, ściana boczna niesąsiadująca szerokość 1m, wykładzina 6 m2, 2szt punkty świetlne, 1szt gniazdo zasilające, fryz z nazwą firmy, obowiązkowy wpis do katalogu targów ½ strony, karnet parkingowy 4 dni

IV. WYKONAWCA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS).

V. WARUNKI SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU:
1. Brak możliwości składania ofert częściowych.
2. Oferty należy składać obligatoryjnie w formie pisemnej.
3. Czas związania ofertą – do końca terminu jej ważności określonego w zapytaniu ofertowym.
4. Wykonawca złoży oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do Zamawiającego.
5. Wnioskodawca złoży oświadczenie o zdolności do wykonania zadania.
6. Termin ważności oferty nie krótszy niż 1 dzień od dnia zakończenia targów i/lub innych usług przewidzianych ofertą, tj. nie krótszy niż do dnia 26-03-2017 r..
7. Oferty należy składać w języku polskim lub języku angielskim.
8. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty.
9. Oferty należy składać w PLN z podaną ceną całkowitą zamówienia netto i brutto.
10. Termin płatności wystawionego dokumentu księgowego nie może być krótszy niż 7 dni.
11. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent.
12. Wraz z ofertą należy przesłać wzór formularza zgłoszenia uczestnictwa w Targach.

VI. ZAKRES WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA:
Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia oświadczeń stanowiących załączniki nr 1 i 2 do zapytania ofertowego.

VII. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Ostateczny termin realizacji zamówienia: Data: 22-03-2016 godz.: 9:00 Potwierdzony protokołem odbioru
2. Termin płatności: nie krótszy niż 7 dni

KRYTERIA OCENY OFERTY:
1. W ramach przedmiotowego postępowania będą brane pod uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania.
2. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia – 100.
3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.
RAZEM: 1 kryterium oceny max. 100 pkt.
Sposób oceny: Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny (najniższa cena) = 100 pkt.

LP. 1
Kryterium oceny:
Cena

Punktacja i waga:
Punktacja od 0 do 100 pkt. Waga 100 %

Sposób przyznawania punktacji za spełnienia dennego kryterium oceny wniosków:
Waga 100 % Oferent podający najniższą cenę (w PLN) uzyska największą liczbę punktów w danym kryterium.
Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 100.
K cena – Kryterium cena = (C min / C bof) x 100
C min – Cena najniższej oferty
C bof – Cena badanej oferty
W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej wartość zamówienia będzie przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 100 punktów

VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
do dnia 11 stycznia, do godz. 15.00
Liczy się data wpływu do siedziby firmy na adres: Marzena Staniszewska-Mysiara ORIENT STYLE, Wygoda 2, 87-720 Ciechocinek lub orientstyle@wp.pl
Poprzez dowolną z poniższych form (podpunkty a, b, c)
Skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego należy przesłać na adres mailowy lub w oryginale pocztą listową/kurierską lub złożyć osobiście:
a. Poczta tradycyjna (adres do korespondencji):
Adres: Marzena Staniszewska-Mysiara ORIENT STYLE, Wygoda 2, 87-720 Ciechocinek
b. Poczta elektroniczna:
Adres e-mail: orientstyle@wp.pl
c. Osobiście:
Adres: Marzena Staniszewska-Mysiara ORIENT STYLE, Wygoda 2, 87-720 Ciechocinek

IX. WARUNKI PODPISANIA UMOWY:
1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.
3. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent
4. Dopuszcza się umowy warunkowe w przedmiocie zlecenia.

X. WARUNKI ZMIANY UMOWY:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy (np. zmiana terminu targów przez organizatora).
3. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w przypadku rezygnacji Zamawiającego z udziału w targach lub działania siły wyższej.

XI. WARUNKI ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady rozeznania rynku zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

W przypadku uzyskania dofinansowania wydatek zostanie poniesiony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 z działania proeksportowego 3.3, poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand POIR .

Zapytanie upubliczniono w siedzibie firmy Zamawiającego adres: ORIENT STYLE, Wygoda 2, 87-720 Ciechocinek, na jego stronie internetowej www.orientstyle.pl, a także rozesłano mailowo do potencjalnych Wykonawców.

Zatwierdzamy i zapraszamy do składania ofert.

Dnia, 30-12-2016
Marzena Staniszewska-Mysiara
właściciel

Data / Podpis / Pieczęć firmowa

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

str 1

zrzut-ekranu-1

 

str 2

zrzut-ekranu-2

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Oświadczenie o zdolności oferenta do wykonania zamówienia
Ja/my niżej podpisany/i w imieniu przedsiębiorcy, którego reprezentuję/my ……………………………………………………………………… (zwanego dalej Oferentem) w związku z zapytaniem ofertowym oświadczam/y, że:
1. Oferent posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej zapytaniem ofertowym.
2. Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Oferent nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość nie jest ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym.
5. Oferent nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
6. Urzędujący członkowie organów/wspólnicy Oferenta nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę/my niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdego z powyższych oświadczeń.

……………………………………………
Miejscowość / Data

……………………………………………
Podpis / Pieczęć oferenta