Zapytanie ofertowe – Bilet lotniczy, zakwaterowanie w hotelu i wiza w związku z wizytą firmy Orient Style na targach China International Jewellery Fair – Shenzhen 19-22.04.2017

Wygoda, dnia 27-03-2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(zasada konkurencyjności)

 

I.  ZAMAWIAJĄCY:

Marzena Staniszewska-Mysiara ORIENT STYLE

Wygoda 2, 87-720 Ciechocinek

NIP 9710425587, REGON 871132804

Tel. 516074878; e-mail: orientstyle@wp.pl

 

II. TRYB ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego

(Zasada konkurencyjności)

 

Kod CPV:

63512000-1 – Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

63510000-7 – Usługi biur podróży i podobne

55110000-4 – Hotelarskie usługi noclegowe

55270000-3 – Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I JEGO OPIS:

 

 1. bilet lotniczy dla 1 osoby na trasie lotnisko Warszawa – lotnisko Guangzhou (Chiny), wylot 18.04.2017 r.
 2. Zakwaterowanie 1 osoby w hotelu trzygwiazdkowym w Shenzhen (Chiny), w dniach 19-23.04.2017
 3. Wiza jednokrotna do Chin dla 1 osoby na okres od 18.04.2017

Opis przedmiotów zamówienia:

 1. bilet lotniczy dla 1 osoby na trasie lotnisko Warszawa – lotnisko Guangzhou (Chiny). Linie lotnicze regularne, klasa ekonomiczna, bagaż rejestrowany 20 kg, maksymalnie 1 przesiadka, maksymalny czas podróży 22 godz. Wylot 18.04.2017 r., w miarę możliwości w godzinach porannych lub przedpołudniowych. Cena musi uwzględniać wszelkie opłaty, w tym  agencyjne, lotniskowe i paliwowe, oraz możliwość zmiany rezerwacji lotu lub jego odwołanie.
 2. Zakwaterowanie 1 osoby w hotelu min. trzygwiazdkowym w Shenzhen (Chiny), w dystrykcie Futian, w pobliżu lini metra 1 lub 4. Lokalizacja hotelu w odległości maksymalnie 0,6 km od stacji metra linii 1 lub 4, nie dalej jednak niż w odległości 10 km od  Shenzhen Convention & Exhibition Center Fuhua 3rd Road. 1 pokój jednoosobowy z łazienką, lub apartament. Bez śniadania. Zameldowanie 19.04.2017. Wymeldowanie 23.04.2017 r. Cena musi uwzględniać  możliwość zmiany rezerwacji hotelu lub jej odwołanie.
 3. Wiza jednokrotna do Chin dla 1 osoby w terminie 18-30 kwietnia 2017 .

 

IV. WYKONAWCA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych, prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS).

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 1. Należy składać oferty częściowe, z osobna na każdy z przedmiotów zapytania.
 2. Dopuszcza się mozliwość złożenia oferty na niektóre tylko z przedmiotów zamówienia.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty częściowej, jeśli najkorzystniejsza okaże się jedynie oferta na jeden lub część przedmiotów objętych niniejszym zapytaniem.
 4. Oferty należy składać obligatoryjnie w formie pisemnej, na formularzu oferty, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 5. Czas związania ofertą – do końca terminu jej ważności określonego w zapytaniu ofertowym.
 6. Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do Zamawiającego, które stanowi część formularza oferty.
 7. Termin ważności oferty do dnia 30 kwietnia 2017
 8. Oferty należy składać w języku polskim lub języku angielskim.
 9. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty zgodnie z aktualnymi dokumentami rejestrowymi lub udzielonym pełnomocnictwem. Nieprawidłowe poświadczenie oferty skutkuje odrzuceniem i pozostawieniem oferty bez rozpatrzenia.
 10. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Zleceniobiorcy, którzy nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji w chwili złożenia oferty i oświadczą to w treści oferty.
 11. Oferty należy składać w PLN z podaną ceną całkowitą odrębnie dla każdego z przedmiotów zapytania, w kwocie netto i brutto.
 12. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent.

 

VI. ZAKRES WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA:

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

VII. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 1. Ostateczny termin realizacji zamówienia: 18 kwietnia 2017r., przy czym paszport wraz z wizą powinien być gotowy do odbioru w dniu 14 kwietnia 2017r.
 2. Termin płatności: do uzgodnienia

 

KRYTERIA OCENY OFERT:    

 • W ramach przedmiotowego postępowania będą brane pod uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia dla każdej z ofert częściowych (na każdy z przedmiotów zapytania osobno) – 100.
 • Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę częściową, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.

 

RAZEM:   1 kryterium oceny max. 100 pkt.

Sposób oceny: Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny brutto (najniższa cena) = 100 pkt.

 

Lp. Kryterium oceny Punktacja i waga Sposób przyznawania punktacji za spełnienia danego kryterium oceny wniosków
1 Cena Punktacja od 0 do 100 pkt

Waga 100 %

Oferent podający najniższą cenę (w PLN) uzyska największą liczbę punktów w danym kryterium.

Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi
w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 100.

K cena – Kryterium cena = (C min / C bof) x 100

C min  –  Cena najniższej oferty

C bof  –   Cena badanej oferty

 

W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej wartość zamówienia będzie przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

 

Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 100 punktów

 

 

VIII.  TERMIN SKŁADANIA OFERT:            

do dnia 04-04-2017 r., do godz. 11.00

liczy się data wpływu do siedziby firmy na adres: Marzena Staniszewska-Mysiara ORIENT STYLE, Wygoda 2, 87-720 Ciechocinek lub orientstyle@wp.pl.

Poprzez dowolną z poniższych form (podpunkty a, b, c)

Skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego należy przesłać na adres mailowy lub w oryginale pocztą listową/kurierską lub złożyć osobiście:

 a. Poczta tradycyjna (adres do korespondencji):

Marzena Staniszewska-Mysiara ORIENT STYLE, Wygoda 2, 87-720 Ciechocinek

b. Poczta elektroniczna:

Adres e-mail: orientstyle@wp.pl

c. Osobiście na adres:

Marzena Staniszewska-Mysiara ORIENT STYLE, Wygoda 2, 87-720 Ciechocinek

 

IX.WARUNKI PODPISANIA UMOWY:

 1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 2. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.
 3. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent
 4. Dopuszcza się umowy warunkowe w przedmiocie zlecenia.

 

X. WARUNKI ZMIANY UMOWY:

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy (np. zmiana terminu targów przez organizatora).
 3. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w przypadku rezygnacji Zamawiającego z udziału w targach lub działania siły wyższej.

 

XI. WARUNKI ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

W przypadku uzyskania dofinansowania wydatek zostanie poniesiony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 z działania proeksportowego 3.3, poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand  POIR .

 

XII. UPUBLICZNIENIE

Zapytanie upubliczniono w siedzibie Zamawiającego adres: ORIENT STYLE, Wygoda 2, 87-720 Ciechocinek, na jego stronie internetowej www.orientstyle.pl (w zakładce „Projekty unijne” – „Aktualności Go to Brand”), na stronie http://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420,  a także rozesłano mailowo do potencjalnych Wykonawców.

 

Zatwierdzamy i zapraszamy do składania ofert.

 

27-03-2017, Marzena Staniszewska-Mysiara, właściciel

 

Załącznik nr 1: Formularz oferty

 

**************************************************************************************************

 

Załącznik nr 1:  Formularz oferty

OFERTA

na zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności w zakresie usług: Bilet lotniczy, zakwaterowanie w hotelu i wiza w związku z wizytą firmy Orient Style na targach China International Jewellery Fair – Shenzhen 19-22.04.2017

 

Data złożenia oferty:

…………………………

 

Oferta dla:

Marzena Staniszewska-Mysiara ORIENT STYLE

Wygoda 2, 87-720 Ciechocinek

NIP 9710425587, REGON 871132804

Tel. 516074878

e-mail: orientstyle@wp.pl

 

Dane Oferenta:

……………………………

……………………….……

……………………………

(nazwa, adres, NIP Oferenta)

……………………………

……………………….……

……………………………

(imię i nazwisko, telefon, email osoby do kontaktu ze strony Oferenta)


 

My, niżej podpisani, składamy ofertę na usługi zgodnie ze szczegółowym zakresem zawartym w pkt III zapytania ofertowego:

 

 1. bilet lotniczy dla 1 osoby na trasie lotnisko Warszawa – lotnisko Guangzhou (Chiny), wylot 18.04.2017 r.

Łączna cena usługi – wartość netto ………………. PLN

Stawka i wartość VAT …… %  ….…………. PLN

Łączna cena usługi – wartość brutto ………………. PLN

 

 1. Zakwaterowanie 1 osoby w hotelu trzygwiazdkowym w Shenzhen (Chiny), w dniach 19-23.04.2017

Łączna cena usługi – wartość netto ………………. PLN

Stawka i wartość VAT …… %  ….…………. PLN

Łączna cena usługi – wartość brutto ………………. PLN

 

 1. Wiza jednokrotna do Chin dla 1 osoby na okres od 18.04.2017

Łączna cena usługi – wartość netto ………………. PLN

Stawka i wartość VAT …… %  ….…………. PLN

Łączna cena usługi – wartość brutto ………………. PLN


 

OŚWIADCZENIE:

Lp. Zakres oświadczenia Zaznacz właściwe
1. Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeński w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 ¨ TAK

¨ NIE

2. Oświadczamy, że nie znajdujemy się w stanie upadłości lub likwidacji w chwili złożenia oferty  ¨ TAK

¨ NIE

3. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. V zapytania ofertowego. Nie spełnienie któregokolwiek z warunków oznacza odrzucenie oferty bez możliwości jej uzupełnienia.  ¨ TAK

¨ NIE

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami oferty i zobowiązuje się w przypadku wyboru oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego   ¨ TAK

¨ NIE

 

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Zleceniobiorcy

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………

(Podpis Zleceniobiorcy)                                                                                                       (Pieczęć Zleceniobiorcy)