Zapytanie ofertowe -powierzchnia wystawiennicza – Inhorgenta, Monachium, Niemcy, 16-19.02.2018

Wygoda,  01.08.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE
(zasada konkurencyjności)
I. ZAMAWIAJĄCY:
Marzena Staniszewska-Mysiara ORIENT STYLE
Wygoda 2, 87-720 Ciechocinek
NIP 9710425587, REGON 871132804
Tel. 516074878
email: orientstyle@wp.pl
II. TRYB ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego
(Zasada konkurencyjności)

Kod CPV: 79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I JEGO OPIS:
Wynajem powierzchni wystawienniczej na targach INHORGENTA Munich, 16-19 luty 2018r., Monachium, Niemcy:
1. Wynajem powierzchni wystawienniczej 12m2 (3m x 4m).
2. Opłaty obligatoryjne związane z uczestnictwem w targach (opłata komunikacyjna, obowiązkowa przedpłata za serwis, przyłącze elektryczne, odpady, AUMA)
Opis zamówienia:
Wynajem powierzchni wystawienniczej 12m2 (3m x 4m) – preferowane stoisko narożne w hali B2.
Oferta musi uwzględniać wszelkie opłaty obligatoryjne związane z uczestnictwem w targach (obowiązkowa opłata komunikacyjna, obowiązkowa przedpłata za serwis, przyłącze elektryczne, za odpady, AUMA).
Uwaga! Zapytanie nie dotyczy zabudowy stoiska.

IV.WYKONAWCA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS).

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Brak możliwości składania ofert częściowych.
2. Oferty należy składać obligatoryjnie w formie pisemnej, na formularzu oferty, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Czas związania ofertą – do końca terminu jej ważności określonego w zapytaniu ofertowym.
4. Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do Zamawiającego, które stanowi część formularza oferty.
5. Termin ważności oferty do 31 sierpnia 2018r.
6. Oferty należy składać w języku polskim lub języku angielskim.
7. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty zgodnie z aktualnymi dokumentami rejestrowymi lub udzielonym pełnomocnictwem. Nieprawidłowe poświadczenie oferty skutkuje odrzuceniem i pozostawieniem oferty bez rozpatrzenia.
8. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Zleceniobiorcy, którzy nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji w chwili złożenia oferty i oświadczą to w treści oferty.
9. Oferty należy składać w PLN lub EUR z podaną ceną całkowitą zamówienia netto i brutto.
10. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent.
11. Do oferty należy dołączyć formularz zgłoszenia uczestnictwa w targach.

VI. ZAKRES WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA:
Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VII. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Ostateczny termin realizacji zamówienia: Data: 15-02-2018. godz.: 8:00
2. Termin płatności do uzgodnienia

KRYTERIA OCENY OFERTY:
W ramach przedmiotowego postępowania będą brane pod uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania.
Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia – 100.
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.
RAZEM:   1 kryterium oceny max. 100 pkt.
Sposób oceny: Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny brutto (najniższa cena) = 100 pkt.

Lp. 1
Kryterium oceny: Cena
Punktacja i waga: Punktacja od 0 do 100 pkt; Waga 100 %
Sposób przyznawania punktacji za spełnienia danego kryterium oceny wniosków:
Oferent podający najniższą cenę (w PLN) uzyska największą liczbę punktów w danym kryterium.
Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi
w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 100.
K cena – Kryterium cena = (C min / C bof) x 100
C min  –  Cena najniższej oferty
C bof  –   Cena badanej oferty
W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej wartość zamówienia będzie przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 100 punktów

VIII.  TERMIN SKŁADANIA OFERT:            
do dnia 08 sierpnia 2017r. włącznie
liczy się data wpływu do siedziby firmy na adres: Marzena Staniszewska-Mysiara ORIENT STYLE, Wygoda 2, 87-720 Ciechocinek, lub orientstyle@wp.pl
Poprzez dowolną z poniższych form (podpunkty a, b, c)
Skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego należy przesłać na adres mailowy lub w oryginale pocztą listową/kurierską lub złożyć osobiście:
a. Poczta tradycyjna (adres do korespondencji):
Adres: Marzena Staniszewska-Mysiara ORIENT STYLE, Wygoda 2, 87-720 Ciechocinek
b. Poczta elektroniczna:
Adres email: orientstyle@wp.pl
c. Osobiście:
Adres: Marzena Staniszewska-Mysiara ORIENT STYLE, Wygoda 2, 87-720 Ciechocinek

IX. WARUNKI PODPISANIA UMOWY:
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.
Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent
Dopuszcza się umowy warunkowe w przedmiocie zlecenia.

X. WARUNKI ZMIANY UMOWY:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy (np. zmiana terminu targów przez organizatora).
Dopuszcza się rozwiązanie umowy w przypadku rezygnacji Zamawiającego z udziału w targach lub działania siły wyższej.

XI. WARUNKI ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.
Wydatek zostanie poniesiony w ramach projektu „Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa ORIENT STYLE – wypromowanie produktów branży jubilerskiej za granicą”. Nr projektu POIR.03.03.03-04-0005/17 – w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 z działania proeksportowego 3.3, poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand  POIR .

XII. UPUBLICZNIENIE
Zapytanie upubliczniono w siedzibie Zamawiającego ORIENT STYLE, Wygoda 2, 87-720 Ciechocinek, na jego stronie internetowej www.orientstyle.pl (w zakładce „Dotacje” – „Aktualności Go to Brand”), na stronie http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl ,  a także rozesłano mailowo do potencjalnych Wykonawców.

Zatwierdzamy i zapraszamy do składania ofert.

Marzena Staniszewska-Mysiara
01-08-2017

Załącznik nr 1: Formularz oferty

*******************************************************

Załącznik nr 1:  Formularz oferty

OFERTA

 na zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności w zakresie usług:

 Wynajem powierzchni wystawienniczej na targach INHORGENTA Munich, 16-19 luty 2018r., Monachium, Niemcy

 

Data złożenia oferty:

…………………………

 

Oferta dla:

Marzena Staniszewska-Mysiara ORIENT STYLE

Wygoda 2, 87-720 Ciechocinek

 

Dane Oferenta:

……………………………

……………………….……

……………………………

(nazwa, adres, NIP Oferenta)

 

……………………………

……………………….……

……………………………

(imię i nazwisko, telefon, email osoby do kontaktu ze strony Oferenta)

 

 My, niżej podpisani, składamy ofertę na usługę Wynajem powierzchni wystawienniczej na targach INHORGENTA Munich, 16-19 luty 2018r., Monachium, Niemcy zgodnie z zakresem zawartym w pkt III zapytania ofertowego:

 

Cena usługi – wycena dla zakresu określonego w pkt. III zapytania ofertowego

 

Łączna cena usługi – wartość netto ………………. PLN

Stawka i wartość VAT …… %  ….…………. PLN

Łączna cena usługi – wartość brutto ………………. PLN

 

OŚWIADCZENIE:

Lp. Zakres oświadczenia Zaznacz właściwe
1. Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeński w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 ¨ TAK

¨ NIE

2. Oświadczamy, że nie znajdujemy się w stanie upadłości lub likwidacji w chwili złożenia oferty  ¨ TAK

¨ NIE

3. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. V zapytania ofertowego. Nie spełnienie któregokolwiek z warunków oznacza odrzucenie oferty bez możliwości jej uzupełnienia.  ¨ TAK

¨ NIE

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami oferty i zobowiązuje się w przypadku wyboru oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego   ¨ TAK

¨ NIE

 

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Zleceniobiorcy

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………

(Podpis Zleceniobiorcy)                                                                                                       (Pieczęć Zleceniobiorcy)