Klauzula informacyjna RODO – kontrahenci, klienci

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – kontrahenci (klienci, dostawcy)

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

ORIENT STYLE Marzena Staniszewska-Mysiara z siedzibą w Wygoda 2, 87-720 Ciechocinek, orientstyle@wp.pl, tel 516074878

Jakie dane przetwarzamy:

Przetwarzamy Twoje dane w postaci imienia i nazwiska, adresu, adresu email oraz numeru telefonu, a w przypadku zawarcia umowy także numer NIP

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane:

Dane osobowe przekazane przez Ciebie w zapytaniu ofertowym, zamówieniu, umieszczone na fakturze, czy w zgłoszeniu reklamacyjnym, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Twojego zapotrzebowania na otrzymanie oferty, złożenia zamówienia, wykonania umowy oraz w celu wypełnienia wymogów przepisów podatkowych.

Mogą też być przetwarzane w celu dochodzenie roszczeń Administratora z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Jaka jest podstawa  prawna przetwarzania Twoich danych:

– art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego)

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej)

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych:

  1. Administrator lub upoważniona przez niego osoba, będąca pracownikiem Administratora
  2. firmy transportowe, z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy
  3. dostawcy systemów informatycznych i usług IT
  4. podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej umowy, w szczególności usługi księgowe i prawne
  5. instytucje upoważnione z mocy prawa (m.in. urząd skarbowy).
  6. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państw trzecich.

 

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane:

Przez czas świadczenia usługi, wykonania umowy, a po jej zakończeniu przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku w związku z wykonaniem umowy. Po tym okresie Twoje dane zostaną usunięte.

 

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  1. prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania.
  2. prawo do uzyskania kopii danych
  3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegóły pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

Przesłanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie ofertowe, złożenie zamówienia, zakup, dostawę towarów lub usług będących przedmiotem działalności przedsiębiorstwa, a także spełnienia wymogów przepisów podatkowych.